TIETOSUOJASELOSTE
20.1.2022

 1. Rekisterinpitäjä

 

Canelco Management Oy (”Canelco”)

Puutarhankatu 9 B 2/2

70300 Kuopio

+358 (0) 400 606 130

y-tunnus 2238076-1

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

 

Canelco Management Oy (”Canelco”)

Puutarhankatu 9 B 2/2

70300 Kuopio

sari.pietilainen@canelco.fi

 1. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriin kuuluvat Canelcon asiakkaat, mahdolliset asiakkaat ja muut markkinointimateriaalia vastaanottavat osapuolet.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen säilyttämisen ja käsittelyn tarkoituksena on Canelcon liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, liiketapahtumien toteuttaminen ja palveluiden tarjoaminen ja niistä viestiminen. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi. Tällaisia velvoitteita ovat muun muassa erilaiset raportointi- ja kyselyvelvoitteet.

 

Canelco noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679) ja henkilötietolakia (523/1999)

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot sisältävät perustiedot rekisteröidystä. Asiakas- ja markkinointirekisterin tiedot eivät sisällä arkaluonteisia tietoja.

Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

Henkilön tai yrityksen yksilöintitiedot:

– nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikka, asema yhteisössä – henkilötunnus tai syntymäaika, yrityksen osalta Y-tunnus

Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä asiakkuuden hoitamisen kannalta olennaisia tietoja kuten:

– asiakkuuden alkamisajankohta

–        toimeksiantoja, sopimuksia ja tapaamisia koskevia tietoja

– mahdollisia muita erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä tietoja

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Ensisijaisena tietolähteenä ovat rekisteröidyn vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä päivittää asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla Suomen lain ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta asiakkaan nimeämältä taholta.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille eri lakeihin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja suojauksessa lakia sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

 

 1. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto on säädetty salassapidettäväksi. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

 

 1. b) ATK-aineisto

Rekisteriin sähköisesti tallennettuja henkilötietoja suojellaan lukuisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Ajantasaisten virusturvaohjelmien ja palomuurien lisäksi rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja rekisteriin on rajoitetut käyttöoikeudet.

 1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

 

Ottaen huomioon henkilötietojen yleispiirteisen laadun ja rajatut käyttöoikeudet henkilötietoja koskeviin tiedostoihin, henkilötietojen käsittelyssä ei nähdä olevan merkittävää riskiä.

 

 1. Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on uuden lain nojalla mahdollisuus käyttää tarkastusoikeutta selvittääkseen tiedot, jotka rekisteröidystä on tallennettu eri rekistereihin. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen käyttämällä esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteristä ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa niitä tietoja, joita on Suomen lain nojalla säilytettävä. Korjausvaatimus on esitettävä suoraan rekisterinpitäjälle käyttämällä tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta ja osoittamalla pyyntö kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa, esimerkiksi lain muuttuessa. Jotta tiedät, milloin teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, muutamme dokumentin päivityspäivämäärää. Uusi muokattu tai korjattu tietosuojaseloste tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien.