Päättäväisyyttä

 
 

Päättäväisyyttä

Canelcolla on käytössään noin 40 miljoonan euron sijoitusvarat. Olemme toimialariippumattomia, vaikka toimintamme painottuu teollisiin yrityksiin. Toimimme pääasiassa enemmistöomistajana, mutta tietyissä tapauksissa voimme toimia myös merkittävänä vähemmistöomistajana. Meitä kiinnostavat yritykset, jotka ovat kasvuhakuisia ja joilla on osaava ja ammattitaitoinen johto. Yrityksen avainhenkilöiden tulee olla sitoutuneita yrityksen kannattavaan kasvuun ja sen mahdollistamaan arvonnousuun. Osallistumme yrityksen kasvattamiseen aktiivisen omistamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Pääoman lisäksi tuomme mukana yritykseen laaja-alaista osaamista ja monipuolista kokemusta, jotka tukevat niin strategista johtamista, hallitustyöskentelyä kuin johdon työtäkin. Olemme keskeisessä roolissa myös yrityksien rahoitusneuvotteluissa ja yrityskauppojen toteutuksessa.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on toteuttaa yrityksissä pitkäjänteistä kehitystä, joka tähtää strategiseen ja kestävään kasvuun. Canelcon toiminta tukee yrityksen arvonnousua ja tavoittelee vakaata tuottoa. Tarjoamme sijoittajille luotettavaa ja ammattimaista varainhoitoa. Tähtäämme toiminnassamme ratkaisuihin, jotka kestävät.

SIJOITTAJANA
SIJOITTAJIEN
KANSSA

Nuoli

OSAOMISTAJANA
OMISTAJIEN
KANSSA

Nuoli

YRITTÄJÄNÄ
YRITTÄJIEN & JOHDON
KANSSA

 

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä suosituksia avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä pääomasijoitustoimialalla.  Nämä avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset ovat osa vastuullisen pääomasijoitustoiminnan kehittämistä sekä luottamuksen rakentamista toimijoiden välillä.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti. Olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.

Arvonmääritys ja sijoittajaraportointi

Noudatamme alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” (”IPEVG”). Ohjeistuksen mukaisesti pyrimme arvostamaan sijoituskohteet aina niiden todelliseen arvoon. Käypä arvo on paras arvio määrästä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa. Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituskohteen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää tai menetelmiä, ottaen huomioon kyseisen rahaston kokonaistilanne.

Raportoimme rahastosijoittajille rahastosopimusten ja InvestEuropen suositusten, vallitsevien lakien, kirjanpitosäännösten ja asetusten mukaisesti. Rahastojen kohdeyritysten arvonmääritys perustuu IPEVG:n suosituksiin. Sijoittajille raportoidaan tyypillisesti puolivuosittain, mutta raportointitiheys saattaa vaihdella rahastosopimusten mukaisesti.

Mikko Kuparinen

YRITYSTARINOIDEN RAKENTAMINEN ON MÄÄRÄTIETOISTA TIIMITYÖSKENTELYÄ

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta, Näinä vuosina olen osallistunut yli 100 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, että ihmisten tulee osata toimia yhdessä. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.

Mikko Kuparinen
Toimitusjohtaja, Partneri
OTK
Pekka Hietala

KESTÄVÄ KEHITYS JA MENESTYS VAATII JATKUVAA UUDISTUMISTA

Jatkuva uudistuminen luo edellytykset yritysten menestymiselle ja niiden kestävälle arvonnousulle. Yritysten menestys rakennetaan osaavien ihmisten avulla. Minulla on yli kahden vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten strategisesta kehittämisestä. Uudistuminen on investointeja ja panostuksia tulevaisuuteen. Uskon, että tässä rohkeus tuottaa enemmän yritykselle ja sen omistajille.

Pekka Hietala
Partneri
MBA
Esko Teerikorpi

OSAAMINEN JA INTOHIMO KASVUN MOOTTORINA

Minulla on 25 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä. Olen toiminut toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Osaamiseni liittyy yritysten tervehdyttämiseen, kasvun aikaansaamisen ja yritysten kansainvälistymiseen. Uskon, että monipuolinen osaaminen ja intohimo kehittyä vie yrityksen menestyksen poluille. Yrityksen kehittäminen on jatkuvaa oppimista.

Esko Teerikorpi
Partneri
DI, eMBA
Jouko Pelkonen

KOKEMUS YHDISTETTYNÄ NUORUUDEN INTOON MENESTYSTEKIJÄNÄ

Tiedän mitä yrittäminen on ja yrityksen kehittäminen edellyttää. Toimin yli kolmen vuosikymmenen ajan yrittäjänä ja johtajana. Yrityksen kehittäminen huipentui pörssiyhtiölistaukseen. Yrityksen menestyminen edellyttää sukupolvien välisen osaamisen yhdistämistä. Kokemuksen tuoma monipuolisuus ja nuoruuden energia luovat kasvulle toimivan ympäristön. Rakennan verkostoja, joita voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Autan sinua hallitustyössä, johtamisessa sekä strategian laatimisessa ja toteuttamisessa.

Jouko Pelkonen
Partneri
FM, insinööri, merkonomi
Eero Liimatainen

TAVOITTEELLISET JA OSAAVAT IHMISET OVAT EDELLYTYKSIÄ HYVILLE TULOKSILLE

Minulla on yli 35 vuoden kokemus toimimisesta pienissä, keskisuurissa ja suurteollisuuden yrityksissä. Selkeät tavoitteet ja yhdessä toimivat ihmiset ovat tämän päivän liike-elämän menestymisen avaimia. Yrityksen kehittäminen edellyttää tiimin jäsenten sopivan monimuotoisuuden lisäksi strategian jatkuvaa kehittämistä. Minulla on kokemusta noin 40 yrityksen hallitusjäsenyydestä tai hallituksen puheenjohtajuudesta.

Eero Liimatainen
Partneri
DI
Sari Pietiläinen

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
EDELLYTTÄÄ SITOUTUNEITA IHMISIÄ

Ihmiset ovat yritysten voimavara, jotka toteuttavat tavoitteet ja suunnitelmat. Toimiva laskenta- ja raportointijärjestelmä tarjoaa johdolle ja henkilöstölle tietoa yrityksen suorituskyvystä. Minulla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus johdon raportoinnista sekä sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta. Toimin kohdeyritystemme johdon ja taloushallinnon henkilöstön kumppanina erilaisissa taloushallinnon- tai johtamisjärjestelmien uudistamiseen liittyvissä hankkeissa. Uskon, että tavoitteellinen johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia koko yritykselle.

Sari Pietiläinen
Talouspäällikkö
KTM
 
 
<span>Mikko Kuparinen</span><br>Toimitusjohtaja, Partneri<br>OTK

YRITYSTARINOIDEN RAKENTAMINEN ON MÄÄRÄTIETOISTA TIIMITYÖSKENTELYÄ

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta, Näinä vuosina olen osallistunut yli 100 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, että ihmisten tulee osata toimia yhdessä. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.

Mikko Kuparinen
Toimitusjohtaja, Partneri
OTK